08.03.2019 - Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Η λίμνη Κερκίνη και τα πέριξ» στο Αίθριο της ΧΑΝΘ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

«Η λίμνη Κερκίνη και τα πέριξ»

Το «Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και το "ξενοδοχείο ΕΡΩΔΙΟΣ" σας καλούν την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στα  διπλά εγκαίνια μίας ομαδικής Εκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Η λίμνη Κερκίνη και τα πέριξ»

Τα διπλά εγκαίνια θα γίνουν:

στο ‘Αίθριον’ της ΧΑΝΘ, από τις 19.00 μέχρι τις 20.30 και στο χώρο της ‘Ζώγια, Βιβλίο Τσάϊ & Συμπάθεια ’, από τις 21.00.

Στην έκθεση του ΑΙΘΡΙΟΥ συμμετέχουν: Θανάσης Αθανασιάδης, Μανώλης Βάρνας, Γιώργος Γκιζάρης, Μιχάλης Καμπάκης, Δημήτρης Κανονίδης, Βασίλης Καρκατσέλης, Χρυσόστομος Κούρτης, Ευθύμης Κουρτίδης, Κώστας Κωνσταντινίδης, Μπάτζιου Κατερίνα, Κώστας Ξανθόπουλος, Σάκης Οταμπασίδης, Καίτη Παπαναούμ, Γιώργος Πιρπιλής, Γιάννης Πομάκης, Θανάσης Ράπτης, Νίκος Σαχπεκίδης, Κώστας Στυλιάδης, Δημήτρης Συμεωνίδης, Γιώργος Τσιλιγκιρίδης, Θωμάς Τσιολάκης, Θάνος Χαρίσης.

Στην έκθεση της ΖΩΓΙΑΣ συμμετέχουν: Κώστας Κωνσταντινίδης, Κατερίνα Μπάτζιου  Κώστας Ξανθόπουλος,  Μένη Σεϊρίδου, Λένα Σιώπη, Ιορτάνκα Τένοβα, Παναγιώτης Τσιναρίδης, Γιάννης Χολογκούνης.

Την ημέρα των εγκαινίων στο Αίθριον’ της ΧΑΝΘ, μέχρι τις 20.30, σε προβολή θα μπορεί ο θεατής να δει όλες τις φωτογραφίες που έφτασαν  στα χέρια της διοργάνωσης για το θέμα.

Λίγα λόγια για την προετοιμασία της έκθεσης
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ιστότοπο “Thessaloniki Arts and Culture Photos” του Δημήτρη Συμεωνίδη, ξεκίνησε μία προσπάθεια ιδιαίτερης γνωριμίας των φωτογράφων της Θεσσαλονίκης με τη λίμνη Κερκίνη και τις γύρω από αυτήν ξεχωριστές περιοχές. Στόχος ήταν η εκπαίδευση των φωτογράφων στη φωτογραφία τοπίου, στη φωτογράφιση της πλούσιας και μοναδικής πανίδας του τόπου, ξεχωριστής σε κάθε εποχή, και η καταγραφή του τόπου, των ανθρώπων του και της ιδιαίτερης ζωής και κουλτούρας που αναπτύσσεται γύρω από τη λίμνη.

Τον Ιούνιο του 2018, οργανώθηκε η πρώτη φωτοεξόρμηση στην λίμνη, με βάση τον Λιθότοπο Σερρών.
Ακολούθησαν άλλες, μέχρι την τελευταία, του Φεβρουαρίου του 2019, με χορηγό το ‘Hotel Ερωδιός’.

Μετά την πραγματοποίησή της τελευταίας αυτής εξόρμησης έκλεισε ένας κύκλος ομαδικής και ατομικής ενασχόλησης με το θέμα, που διήρκεσε σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Ήταν η πρώτη φάση του project, που αφορούσε στη συγκέντρωση από τον καθένα και την καθεμία από τους συμμετέχοντες, φωτογραφικού υλικού με τον παραπάνω αναφερόμενο στόχο, δηλαδή τη δημιουργία μίας έκθεσης.

Μίας έκθεσης που θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσει την πορεία της σε ξενοδοχείο της περιοχής της λίμνης, με διάρκεια ένα σχεδόν χρόνο και από εκεί σε νέους χώρους και τόπους.

Η έκθεση στην πόλη της Θεσσαλονίκης (λόγω του μεγάλου & αξιόλογου πλήθους των έργων) μοιράστηκε σε δύο αξιόλογους χώρους της πόλης, με μεγάλη επισκεψημότητα και φιλικούς προς την τέχνη της φωτογραφίας (σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον).

Υπεύθυνοι του Project: Γιάννης Πομάκης και Βασίλης Καρκατσέλης
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες: Γιάννης Πομάκης (6972705800)

info
Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
Διάρκεια έως το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 ‘Αίθριον’ της ΧΑΝΘ, Πλατεία ΧΑΝΘ. (Κεντρικό κτήριο της ΧΑΝΘ, δίπλα στην πισίνα).
Ώρες λειτουργίας 09.00 έως 21.00
Τηλ. 2315 558 598

‘Ζώγια, Βιβλίο Τσάϊ & Συμπάθεια ’ (οδός Αλεξάνδρου Σβόλου 54, γωνία με Αγγελάκη).
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2310 243 459

Είσοδος ελεύθερη

 

Χορηγός των εκθέσεων

Ξενοδοχείο Ερωδιός                                                         
Τηλ. 23250 28070                                                           

Φαξ: 23250 28098                                                               
E-mail: hotel.erodios@gmail.com                                         
Ιστοσελίδα: www.hotel-erodios.gr       

ΕΡΩΔΙΟΣ Α.Ε
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την λίμνη Κερκίνη και το Εθνικό Πάρκο
Η τεχvητή λίμvη Κερκίvης βρίσκεται στo ΒΔ τμήμα τoυ voμoύ Σερρώv. Είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar). Επίσης είvαι μία από τις 196 Σημαvτικές Περιoχές για τα Πoυλιά της Ελλάδας (IBA), και Περιoχή Ειδικής Πρoστασίας (SPA – Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).

Η λίμvη δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Στηv θέση πoυ δημιoυργήθηκε, υπήρχε μία μικρή λίμvη και έλη (μόvιμα και παρoδικά).

Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας. Συvoλικά 10 είδη πoυλιώv φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς αριθμoύς για τηv Ελλάδα και τηv Ευρώπη.

Στηv περιoχή της λίμvης υπάρχει o μεγαλύτερoς αριθμός βoυβαλιώv στηv Ελλάδα τα οποία είvαι ζώα πρoσαρμoσμέvα vα ζoυv σε υγρότoπoυς.

 Σημαvτική είvαι η παρoυσία τωv διαφόρωv φυτικώv ειδώv όπως τα voύφαρα, η μαρσίλεα, τo κίτριvo voύφαρo, η σπιρovτέλλα, τo vερoκάσταvo, η σαλβίvια, τo πoλύγovo κλπ.

 Η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι πολύ σπουδαία. Εκτός από τα πουλιά, σημαντική είναι η παρουσία και των άλλων ειδών όπως αμφιβίων (11 είδη), ερπετών (26 είδη), θηλαστικών (>58 είδη), ψαριών (30 είδη), φυτών (>800 είδη) και ασπονδύλων (>2.000 είδη εντόμων από τα οποία 20 νέα είδη για την επιστήμη και ένα νέο γένος).

Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης θεσμοθετήθηκε τον Νοέμβριο του έτους 2006 (Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, (Κ.Υ.Α. 42699/19.10.2006, ΦΕΚ 98 Α.Α.Π./8.11.2006), με σκοπό την προστασία της περιοχής ως εθνική φυσική κληρονομιά, με βάση:

  • Συστηματική παρακολούθηση και προγραμματισμό έργων διαχείρισης των οικολογικών παραμέτρων της περιοχής
  • Συνεχή φύλαξη και επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής
  • Αποτελεσματικό συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων
  • Κατάρτιση προγραμμάτων με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων
  • Διασφάλιση κοινωνικής πολιτικής, συναίνεσης και συμμετοχής κ.ά.

Η συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής, ανέρχεται σε 831.000 στρέμματα περίπου. Στην προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνονται οι περιοχές από την Καστανούσα στα δυτικά μέχρι το Χαρωπό και το Άγκιστρο στα ανατολικά, την Ηράκλεια στα νοτιοανατολικά και τον Λιθότοπο στα νότια. Περιλαμβάνονται οι ορεινοί όγκοι της Κερκίνης (Μπέλες) στα βόρεια και του Μαυροβουνίου και Δύσωρου (Κρούσια) στα νοτιοδυτικά.

Διακρίνονται τέσσερις ζώνες προστασίας οι οποίες είναι:

  •   Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
  •   Ζώνη Προστασίας της Φύσης
  •   Ζώνη Οικοανάπτυξης Α’
  •   Ζώνη Οικοανάπτυξης Β’

Σε κάθε ζώνη ισχύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή και απαγορεύσεις ανάλογα με την οικολογική σημασία και ευαισθησία της κάθε ζώνης.

Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από το site του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ. Περισσότερα στη διεύθυνση www.kerkini.gr

 

Η λίμνη Κερκίνη και τα πέριξ