2008 - “…ουκ αν ενβέεις δις εις τον αυτόν ποταμόν -time portrait” του Σταύρου Δαγτζίδη